Bloggar 30.3.2017

Europas kommuner och städer tar steget mot en cirkulär ekonomi

Många städer och kommuner runt om i Europa har ambitiöst gått in för att öka återvinningen och använda material på ett resurssmart sätt. Det är i linje med EU:s paket om en cirkulär ekonomi där också avfallslagstiftningen ingår.

I en cirkulär ekonomi behålls värdet på produkter, material och resurser i ekonomin så länge som möjligt. Då nya produkter planeras och designas tas hela livscykeln i beaktande. Målet är också ekonomisk tillväxt genom innovationer och nya former av affärsverksamhet som ger arbetstillfällen. Ett plock bland Europas städer visar att många har planer och strategier för en övergång till cirkulär ekonomi.

Amsterdam är en tätbefolkad stad med höga miljö- och hållbarhetsmål. Amsterdamregionen har som ambition att vara världsledande i cirkulär ekonomi 2025. Urbaniseringen fortsätter och mycket folk på samma plats betyder stora mängder produkter och material i omlopp. Staden har utarbetat en vision och vägkarta Circular Amsterdam: A vision and roadmap for the city and region för en cirkulär ekonomi. Byggsektorn nämns som en viktig bransch. Man vill bland annat utveckla system för att ta till vara och separera material för återanvändning till exempel då byggnader rivs.

Brysselregionen har ett långsiktigt program för cirkulär ekonomi: Programme Régional en Economie Circulaire 2016 – 2020. Visionen är en strukturell övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Företagare kan 2017 ansöka om finansiering från regionen för kreativa projekt som skapar nya jobb och där ambitionen är att göra verksamheten mer hållbar och anpassad till den cirkulära ekonomin.

Nätverket FISU (Finnish Sustainable Communities) består av föregångarkommuner i Finland som strävar efter att vara avfallsfria, koldioxidneutrala och ha en hållbar konsumtion år 2050. I nätverket medverkar för tillfället åtta kommuner: Vasa, Åbo, Forssa, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis och Villmanstrand. Genom FISU-nätverket får städerna verktyg och metoder för att driva en hållbar och omställningsbar närings- och välfärdspolitik.

I HINKU-nätverket samarbetar kommuner, näringslivet, invånare och experter. På webbsidan ymparisto.fi/hinkumappi finns en beskrivning av projekt som de olika kommunerna har genomfört. Det är intressant läsning med allt från fjärrvärmeprojekt, förnybara energikällor till minskning av matavfall i kommuner runt om i Finland.

EU-parlamentet röstade i mars 2017 om delar av kommissionens förslag till cirkulär ekonomi och ny avfallslagstiftning.”Vi måste ta fram en modell där vi cirkulerar material och dess värde. Det är den enda lösningen om vi ska kombinera hållbarhet och ekonomisk tillväxt”, sade parlamentsledamot Simona Bonafè som varit rapportör i frågan. Det återstår att se om parlamentets förslag till skärpta återvinningskrav går igenom i förhandlingarna med rådet senare på våren.

Övergången till en cirkulär ekonomi i kommuner och städer sker genom samarbete. Genom att dra nytta av bästa praxis i andra städer och dela erfarenheter får kommuner och regioner i Europa värdefull samlad kunskap på väg mot en smartare resursanvändning.