Ympäristö, liikenne, energia 1.12.2016

Alueyhteisöt kannattavat arktisen alueen määritelmän laajentamista

Arktisen alueen kohtaamat haasteet vaativat paikallisen, alueellisen ja kansainvälisen tason yhteisiä ponnisteluja, korostetaan Pauliina Haijasen (EPP) valmistelemassa ja Euroopan alueiden komitean (AK) COTER-valiokunnan 30. marraskuuta hyväksymässä lausuntoluonnoksessa. Lausunnossa ehdotetaan myös, että Euroopan komission ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan hiljattain antamassa yhteisessä tiedonannossa käytettyä arktisen alueen maantieteellistä määritelmää laajennetaan.

”Tiedonannossa käytetty arktisen alueen rajaus kohdentuu varsin kapeasti ainoastaan napapiirin pohjoispuolella sijaitsevaan alueeseen. EU:n yhdennetyn politiikan vaikutukset ulottuvat paljon laajemmalle alueelle. Esitämme, että arktisen alueen maantieteellistä määritelmää tulisi laajentaa kestävän kehityksen edistämisen, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja Euroopan kilpailukyvyn edistämisen näkökulmat huomioiden”, esittelijä toteaa.

Arktisella alueella asuu yhteensä 4 miljoonaa asukasta, joista noin kolmannes on alkuperäiskansojen edustajia. Haijasen valmistelemassa lausunnossa kiitellään komission tapaa tarkastella arktista aluetta kahdesta eri näkökulmasta: yhtäältä Euroopan näkökulmasta, jolloin korostuvat alueen syrjäisyys, haasteelliset olosuhteet, harva asutus ja väestön ikääntyminen, ja toisaalta Arktiksen näkökulmasta, jolloin huomio kiinnittyy luonnonvaroihin, pitkälle kehittyneisiin yhdyskuntiin ja vahvaan osaamiseen.

Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen Haijanen näkee luonnonvarojen kestäväpohjaisen hyödyntämisen keskeisenä osana talouden kestävää kasvua ja hyvinvoinnin lisäämistä arktisella alueella. Hän korostaa lausunnossaan myös arktisen alueen tutkimustoiminnan ja tiedeyhteistyön merkitystä ja tähdentää, että näissä asioissa on tärkeää huolehtia toimivasta yhteistyöstä paikallis- ja aluetasoa edustavien tahojen kanssa.

Haijanen varoittaa, että arktisen alueen kasvava strateginen merkitys voi johtaa ristiriitaisiin intresseihin, jolloin tiiviin kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuu. Hän pitääkin kansainvälisen yhteistyön edistämistä yhtenä lausuntonsa keskeisistä teemoista.

AK:n COTER-valiokunnan toimialaan kuuluvat alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio. AK:n on määrä hyväksyä asiakirja helmikuussa 2017 pidettävässä täysistunnossaan.